campus

Náš kampus Vám ponúka vynikajúcu príležitosť ďalšieho vzdelávania a udržateľného osobného rozvoja zodpovedajúc Vašim potrebám.

Ďalšie vzdelávanie na najvyššej úrovni

Náš Campus Vám ponúka excelentné podmienky na ďalšie vzdelávanie a stály osobný rozvoj zodpovedajúci Vašim požiadavkám. Nami ponúkané školenia sú charakterizované syntézou teórie a praxe, ako aj interaktívnou formou v sprostredkovaní vedenia na vysokom stupni vývoja.

Ponuka vzdelávania v mischu and partners campuse Vám ponúka nasledujúce možnosti výberu:

 • Controlling pre nie- controllerov
  Obsah: Fundované, prakticky orientované základné znalosti k základným podnikovohospodárskym okruhom tém ako nákladové účtovníctvo, rozpočtovanie a bilančná analýza
  Cieľová skupina: Všetci tí, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti controlling, resp. financie a účtovníctvo.

 • Právne a daňové témy
  V spolupráci s WKO NÖ (Hospodárska komora Dolné Rakúsko).
  Obsah: Informácie k aktuálnym nariadeniam a vyhláškam finančnej správy.
  Cieľová skupina: účtovníci, osoby zodpovedné za zostavenie účtovných závierok.

 • Train-the-Trainer- (Vyškoľ trénera) koncepty na vybudovanie procesovo orientovaného znalostného managementu
  Obsah: Strategický a operatívny znalostný management, faktory úspechu pre znalostný management atď.
  Cieľová skupina: osoby zapojené do znalostne intenzívnych obchodných procesov, ktorí chcú interne odovzdávať svoje know-how

 • Podnikateľská etikaV spolupráci s Universitou St. Gallen a Donau-Univerzitou v Kremsi.
  Obsah: Teoretická Etika, aplikovaná etika, trvalý vývoj, praktické príklady etického obchodovania atď.
  Cieľová skupina: osoby, ktoré preberajú zodpovednosť v hospodárstve a v spoločnosti