Procesný management / IT- Integrácia

Vysoká konkurencieschopnosť procesným manažmentom

Spoločne s Vami vypracujeme optimálne procesy a vložíme ich do hotových IT riešení.

Optimimalizované procesy tvoria základ úspešného podnikového manažérskeho systému a slúžia tým k zabezpečeniu trvalej konkurencieschopnosti.  

Firma mischu and partners tvorí procesy a štruktúry, ktoré Vám pomôžu, úspešne pôsobiť na trhu. Za týmto účelom vytvárame optimálne IT riešenia – od vnútropodnikového informačného systému (ERP) až k individuálnemu programovaniu.

Naše služby:

 • Design sólo procesov a podpora pri ich uvedení
 • Zavedenie procesovo orientovaného znalostného managemenetu
 • Definícia a implementácia procesových čísel
 • Interfacemanagement
 • Implementácia BMD a SAP
 • Podpora pri výbere vhodného podnikového informačného softwaru
 • Vývoj inovatívnych platobných procesov za zohľadnenia „Fraud Prevention and Detection“
 • Zavedenie projektovo orientovaného procesného managementu v IT oblasti
Vysoká konkurencieschopnosť s  procesným manažmentom

Campus Vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie na najvyššej úrovni

Náš Campus Vám ponúka excelentné podmienky na ďalšie vzdelávanie a stály osobný rozvoj zodpovedajúci Vašim požiadavkám. Nami ponúkané školenia sú charakterizované syntézou teórie a praxe, ako aj interaktívnou formou v sprostredkovaní vedenia na vysokom stupni vývoja.

Ponuka vzdelávania v mischu and partners campuse Vám ponúka nasledujúce možnosti výberu:

 • Controlling pre nie- controllerov
  Obsah: Fundované, prakticky orientované základné znalosti k základným podnikovohospodárskym okruhom tém ako nákladové účtovníctvo, rozpočtovanie a bilančná analýza
  Cieľová skupina: Všetci tí, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti controlling, resp. financie a účtovníctvo.

 • Právne a daňové témy
  V spolupráci s WKO NÖ (Hospodárska komora Dolné Rakúsko).
  Obsah: Informácie k aktuálnym nariadeniam a vyhláškam finančnej správy.
  Cieľová skupina: účtovníci, osoby zodpovedné za zostavenie účtovných závierok.

 • Train-the-Trainer- (Vyškoľ trénera) koncepty na vybudovanie procesovo orientovaného znalostného managementu
  Obsah: Strategický a operatívny znalostný management, faktory úspechu pre znalostný management atď.
  Cieľová skupina: osoby zapojené do znalostne intenzívnych obchodných procesov, ktorí chcú interne odovzdávať svoje know-how

 • Podnikateľská etikaV spolupráci s Universitou St. Gallen a Donau-Univerzitou v Kremsi.
  Obsah: Teoretická Etika, aplikovaná etika, trvalý vývoj, praktické príklady etického obchodovania atď.
  Cieľová skupina: osoby, ktoré preberajú zodpovednosť v hospodárstve a v spoločnosti

Vedenie / Komunikácia / Etika

CSR: Zakotvenie etických hodnôt do vedenia spoločností

Otázky ako udržateľnosť, hodnotová orientácia a eticky zodpovedné zaobchádzanie sa stávajú v modernom podniku čoraz dôležitejšími.

Dobrá povesť spoločnosti je dnes takmer rovnako dôležitou podmienkou úspechu ako kvalita jej produktov a služieb. Fairness prístup otvára veľký obchodný potenciál – takto ho vždy častejšie demonštrujú eticky uvedomelé spoločnosti a počet eticky citlivých zákazníkov rastie.

Priviesť etiku a snahu o úspech pod jednu strechu je výzva, ktorej sa dnes musia spoločnosti postaviť v rámci spoločenskej zodpovednosti alebo Corporate Social Responsibility (CSR).

Nie je to žiaden jednoduchý krok, to my z mischu and partners vieme. Lebo etický chod spoločnosti v komplexnom podnikateľskom prostredí si žiada komplexné myslenie – skutočnosť, ktorá etické snahy nie zriedka necháva padnúť do prázdna. Plný pracovný deň často krát neposkytuje dostatok priestoru pre reflexiu.

Firma mischu und partners Vám rada pomôžeme pri Vašich myšlienkových procesoch s cieľom vyvinúť tvorivé syntézy medzi ziskovými stratégiami a etickými hľadiskami.

Či už riešite konkrétnu etickú dilemu alebo chcete celú Vašu spoločnosť usporiadať podľa princípov ľudskej a sociálnej udržateľnosti: s mischu and partners máte na Vašej strane expertov na rozličné etické otázky, ktorí rozumejú spôsobom ako Vašu snahu o zaistenie úspechu a integrity priviesť do súladu. 

Účtovníctvo / Mzdové účtovníctvo

Jasný pohľad na dane a súvisiace záležitosti

Ako časť siete národných a medzinárodných partnerov pre Vás dokážeme vybrať optimálne riešenie

Veľa spoločností sa v súčasnosti cíti právom preťaženými komplexnosťou a stálou zmenou daňového a poplatkového práva. Ako Váš poradca v jednotlivých záležitostiach daňového poradenstva preberieme riešenie Vašich individuálnych daňovo- a odvodovoprávnych záležitostí a odporučíme Vám, ako dosiahnuť optimálnych daňový výsledok.

Okrem toho Vám ponúkame nasledujúce služby:

 • Vedenie Vášho účtovníctva
 • Zriadenie efektívnej organizácie postupu a dokladov
 • Automatizácia Vašich účtovných procesov
 • Vedenie Vášho mzdového účtovníctva

Financie / Controlling

Trvalé úspechy ako cieľ našej spolupráce

Enterprice Controlling je jedným z rozhodujúcich kritérií úspechu pre vedúcich pracovníkov spoločností - my vás v tejto snahe podporíme.

Moderné nástroje controllingu poskytujú rozhodujúci príspevok k riadeniu spoločnosti a tým k trvalému zaisteniu úspechu v narastajúcom súťažnom prostredí.  

Pomôžeme Vám pri vývoji účinných controllingových nástrojov až do fázy ich implementácie.

 Či sa jedná o plánovanie, rozpočtovanie alebo management- reporting – disponujeme know- how, aby sme mohli optimálne vyhovieť Vašim potrebám.

Zakladanie spoločností / poradenstvo pre start- upy

Cenná podpora pri zakladaní spoločností

Zamerajte svoju pozornosť na Vašu hlavnú činnosť. Všetko ostatné urobíme za Vás!

Ako kontakt k úradom, vybaveniu podpory pre Vaše podnikanie, inštitúciam zastupovania Vašich záujmov a inštitúciam zabezpečujúcim financovanie, ako aj k iným už úspešným zakladateľom spoločností Vám pomôže tím expertov mischu and partners pri všetkých témach týkajúcich sa založenia spoločností a ich financovania, ako:

 • Výber vhodnej právnej formy – aj cezhranične
 • Živnostenské oprávnenie
 • Základné imanie
 • Vlastné a cudzie financovanie
 • Nároky na podporu
 • Podnikateľské plány
 • Účtovníctvo
 • Dane a odvody
 • Ako úspešne zvládnuť prvé tri roky?